Köpvillkor

Användarvillkor


Köpvillkor

Silverdotter Academy AB gör köpet enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar.

Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor. 

 

Ångerrätt för konsumenter och utbildningar med ångerrätt angiven

14 dagars öppet köp (ångerrätt) från köpdatumet. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta skriftligen till [email protected] innan ångerrätten går ut. Vi återbetalar dina pengar inom 1 vecka från det datum då du utnyttjat din ångerrätt. Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från.

Om du inte meddelar oss innan 14 dagar (ångerrätten) löpt ut kommer vi inte att kunna genomföra någon återbetalning. 

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen gått ut (inom 14 dagar) kontakta skriftligen via mail till b[email protected]. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en ångerblankett som kan användas för att utnyttja din ångerrätt (du är dock inte tvungen att använda denna ångerblankett). På Konsumentverkets hemsida finns även mer information om ångerrätt tillgängligt. Denna ångerblankett får du även bifogad ditt välkomstmail efter genomfört köp.

Notera: ångerrätt är inte möjlig efter 14 dagar.

 

Kortbetalning

Vi accepterar kortbetalning genom våra samarbetspartner SVEA. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100 % säkra. Kortköp är avgiftsfria. I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer det utestående beloppet att skickas vidare till faktura och inkasso.

 

Delbetalning och avbetalning

En överenskommelse om köp som sker på avbetalning, vare sig den är muntlig eller skriftlig, är att anse som bindande och betalning ska ske i sin helhet innan fristen löpt ut. Om betalning inte är oss tillhanda inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att skickas vidare till fakturering och inkasso. Vi samarbetar med SVEA som sköter all administrering av avbetalning/faktura eller annan typ av fördröjd betalning.

 

Försäljning till minderåriga

Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av oss.

 

Upphovsrätt

Upphovsrätten © tillfaller Silverdotter Academy och dess respektive partners. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra någon material som finns på Silverdotter Academys hemsidor eller portaler.


Villkor för användning av portalens innehåll

Du köper tillgång till portalens innehåll under utbildningsperioden. Silverdotter Academys produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av Silverdotter Academy. Du får inte lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder).

Kopiering, delning eller uppladdning av produktler på hemsidor anses utgöra stöld, och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter.

Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks.

Silverdotter Academy erbjuder individuella utbildningsprogram. I samband med registreringen kommer du att få ett användarnamn och lösenord som du kan använda under utbildningens gång och i den privata medlemsportalen.

Om du vill gå utbildningen tillsammans med en kollega eller samarbetspartner måste ni båda köpa utbildningen individuellt. Om du vill att en assistent eller en hel grupp ska gå utbildningen måste medlemskap köpas för varje enskild deltagare.

 

Konfidentialitet

Silverdotter Academy har strikt sekretess gällande all information rörande dess kunder. 

Vi respekterar din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter. Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga utbildningsdeltagare, representanter för Silverdotter Academy samt anställda hos dess partners samma hänsyn. Därmed råder en ömsesidig tystnadsplikt.

Du får gärna diskutera dina personliga resultat från våra utbildningar och övningar. Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare och Silverdotter Academy teamet hållas strikt konfidentiella.

 

Säkerhet och personuppgifter

Vi använder oss av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord helt säkra. Silverdotter Academy garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredjepart, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt.

Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta vår kundtjänst.

 

Ansvarsfriskrivning

Silverdotter Academy och våra partners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, ljudfiler, videor, nyhetsbrev, utbildningsportaler eller annat innehåll. Vi har gjort allt som står inom vår makt för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet.

När du köper utbildningen accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i utbildningen. Vi kan varken garantera inkomster eller resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom dina färdigheter, dina kunskaper, förmåga, engagemang, företagsamhet, nätverk och ekonomiska situation, för att nämna några.
 

Förseningar och inställda utbildningar

Silverdotter Academy förbehåller sig rätten av ställa in eller skjuta upp utbildningen som ett resultat av faktorer som står utom Silverdotter Academys kontroll. Om utbildningen ställs in på utbildningsdeltagarnas initiativ kommer utbildningsavgiften att återbetalas. Om utbildningen skjuts upp av Silverdotter Academy kommer utbildningsdeltagarna att erbjudas plats vid ett senare tillfälle.

 

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att programmet är en utbildningstjänst. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

 

Ingen offentlig nedsvärtning

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredjepart, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av företaget. 

 

Avtalet

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

 

Uppsägning

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Silverdotter Academy, efter eget godkännande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning av utbildningsavgiften om kunden orsakar störningar för företaget eller andra utbildningsdeltagare. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren.

 

Tvist

Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten i förhållande till detta avtal att skickas vidare till medling eller rätten. 

 

Varsel

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post, rekommenderad eller centrerad med underskrift. Sådant varsel ska skickas till adresserna som framgår nedan.

 

Force majeur

Om Silverdotter Academy eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan Silverdotter Academy inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där Silverdotter Academy återbetalar köpesumman för varan som inte kunnat levereras.

 

Tillämplig lagstiftning
Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan SILVERDOTTER ACADEMY och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter: hemsida: www.arn.se, mejl: [email protected], postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.

 

 

Företaget har följande adresser och kontaktpersoner:


SILVERDOTTER ACADEMY AB
Orgnr: 559448-1318
E-post: [email protected]

Telefon: +46 706889213

Adress: Astrakangatan 4, 234 37 Lomma